Instruktörsintroduktion

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och andra som avser genomföra simulatorbaserad utbildning och träning för studenter och/eller personal inom medicinska verksamheter.

Kursens syfte och mål

Syftet med denna introduktionskurs är att deltagaren ska få viss kunskap och praktisk erfarenhet av simulering som pedagogisk metod.

Målet är att ge deltagare basal teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av scenarieträning från deltagarens och instruktörens perspektiv.

Målet är att även att ge kunskap om hur en simulatorpedagogisk modell kan se ut så att önskade lärandemål uppnås och ge inspiration till fortsatt lärande.

För grundläggande kompetens som simulatorinstruktör rekommenderas att denna introduktion kombineras med kompletterande utbildning för simulatorinstruktörer.

För deltagaren

Denna kurs är en orienterande utbildning inför träning med simulering. Efter kursen kommer deltagarna att ha basala teoretiska kunskaper och vissa praktiska färdigheter vad gäller att skapa och genomföra simuleringsbaserade lärandeaktiviteter.

För verksamheten

Utbildade instruktörer är en förutsättning för framgångsrik simuleringsbaserad undervisning och träning. Simulering är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som kan användas vid grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, specialistutbildning samt vid fortbildning av personal. Utfallet av träning i simulerad miljö är i hög grad avhängig designen av och den pedagogiska kvalitén på utbildningen/träningen.

För patienten

Utbildade simulatorinstruktörer kan genomföra träning med medicinska simulatorer och andra simuleringsmodeller effektivare och bättre vilket leder till förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Kursupplägg

Denna 1-dags kurs är en introduktionskurs i medicinsk simulering. Deltagaren förbereder sig genom inläsning omfattande ca 4 timmars arbete. Under kursdagen deltar kursdeltagarna vid scenarieträning som deltagare och instruktör under handledning varvat med seminarier omfattande kursupplägg, återkoppling och design av effektiva utbildningsaktiviteter.

Ur kursinnehållet:

  • Återkoppling/debriefing
  • Att lära ut ABCDE undersökning med hjälp av simulator samt enkel ”docka”/levande markör
  • Att öva på att instruera vid simulatorbaserad samarbetsträning
  • Att delta vid scenarieträning

Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
Telefon 08-123 895 74

Cecilia Escher, överläkare Anestesi-och intensivvård
Instruktör
cecilia.escher@ki.se

Citat

Grymt bra. Succé!