Patientsäkerhet

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:12, 3 §) skall ledningssystem säkerställa att det finns rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

Simulatorcentrum bidrar till att uppfylla detta krav genom att erbjuda kursverksamhet avseende både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk sjukvård.

Mot denna bakgrund erbjuder Simulatorcentrum en god miljö för Karolinska och hela SLL att kunna arbeta med praktiskt patientsäkerhetsarbete med hjälp av standardiserad och evidensbaserad träning av färdigheter, kommunikation och teamarbete.

Citat

Bästa kursdagen någonsin!