Verksamhet och mål

Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) grundades för att möta kraven på systematisk och evidensbaserad träning inom högteknologisk sjukvård med speciellt fokus på människa-maskininteraktion i vården.

Vid CAMST kan studenter och sjukvårdspersonal systematiskt träna upp färdigheter och samarbetsförmåga på avancerade simulatorer innan de möter riktiga patienter. Detta ökar patientsäkerheten och minskar risken för felbehandlingar.

Verksamheten, som startade 2002, omfattar nu sjukhusets samlade simulatorverksamhet i Huddinge, vidare finns en rad samarbetspartners över landet. CAMST har två verksamhetsinriktningar där den första är individuell färdighetsträning i bildstyrda medicinska interventioner med virtual reality-simulator. Den andra inriktningen är avancerad simulering fokuserad på samverkansträning (crew resources management) i realistiska miljöer för anestesi-, intensivvårds-, och akutvårdsteam (fullskalesimuleringar).

CAMST erbjuder integrerad träning i avancerade medicinska simulatorer för både professionella och studenter. Tyngdpunkten ligger på s k human factors och systematisk användning av nya träningsmetoder för att garantera en god patientsäkerhet inom högteknologisk sjukvård.

Mål

Centrum för avancerad medicinsk simulerings (CAMST) övergripande målsättning är att bidra till bättre patientsäkerhet genom att erbjuda kursverksamhet avseende både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk vård.

Den bärande idén är att det är säkrare att träna i en simulator än att träna på patienter, liksom att återkommande träning av personal är nödvändigt för och en integrerad del av en utvecklad säkerhetskultur inom Karolinska Universitetssjukhuset. Det finns även studier som visar att denna typ av träning ger bättre resultat än den mer traditionella pedagogiken som innebär att studenter går bredvid och följer mer erfarna kollegor.


Målsättning för verksamheten är: 

  • Att implementera en ny säkerhetskultur i dagens högteknologiska sjukvård
  • Att validera och utveckla användandet av avancerade medicinska simulatorer
  • Att integrera användandet av simulatorer i ett modernt curriculum
  • Att träna färdigheter och teamarbete under beaktande av "human factors" dvs den mänskliga faktorn för att minska risken för misstag i sjukvården.

Citat

Bästa kursdagen någonsin!