Verksamhetsberättelse 2005

AVANCERADE MEDICINSKA SIMULATORER INTEGRERADE I ETT MODERNT CURRICULUM - ETT STEG FRAMÅT FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET. Simulatorcentrum 2005

Patientsäkerhet har hög prioritet. Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:12, 3 §) skall ledningssystem säkerställa att det finns rutiner som tillgodoser att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Simulatorcentrum bidrar till att uppfylla detta krav genom att erbjuda kursverksamhet avseende både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk sjukvård.

Bristande säkerhet kan leda till ökat lidande för patienter och anhöriga. Dessutom medför patientskador kostnader. Säkerhetstänkande innebär både fokus på systematisk och utvärderad manuell färdighetsträning samt strukturerad träning i teamarbete i avancerad patientsimulator.
Simulatorcentrum kan betraktas som en lyckad investering i ökad patientsäkerhet och minimering av misstag inom sjukvården. Med träning i avancerade medicinska simulatorer får utövaren kontinuerlig objektiv feedback på sin prestation.

Läs hela verksamhetsberättelsen här:

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!