Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik

Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin basala kirurgiska teknik på modeller och preparat samt träning av sin visospatiella förmåga i flera olika laparoskopiska simulatorer. Kursen är anpassad till kurskraven för den gemensamma kunskapsbasen enl SoS:2015.

Kursdatum:

2023-02-13-17
2023-04-24-28

Anmälan: via Svensk Kirurgisk Förening,

Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 5 heldagar
Antal deltagare 16
Kursansvarig

Ann Kjellin

ann.kjellin@regionstockholm.se

Kurssekreterare Hanna Nylund 08 123 895 74

Utbildningen riktar sig till ST-läkare i kirurgi, gärna tidigt under utbildningen som en introduktion innan praktisk utbildning på patienter påbörjas.
Anpassad till målbeskrivning för specialisering kirurgi enligt SoS:2015. Kombination av obligatorisk basal kirurgi samt laparoskopisk simulatorträning. 

Kursens syfte

Att ge möjlighet till träning av grundläggande kirurgisk teknik på modeller och preparat. Träningen omfattar exempelvis hudsuturering, bukförslutning, tarmanastomoser, kärlsuturering och olika plastikkirurgiska samt urologiska typingrepp.

Laparoskopi är en teknikintensiv verksamhet som också kräver specifika manuella färdigheter för att kirurgen på ett patientsäkert sätt optimalt ska kunna tillägna sig operationsmetoden. Kursen ger deltagaren stora möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga i flera olika specifika laparoskopiska simulatorer. Vidare ingår specifik utbildning om diatermi och handhavande av laparoskopistapel. Fokus läggs på praktisk färdighetsträning. Särskilt belyses introduktionsteknik, typoperationer (diagnostik, staging, appendectomi, cholecystectomi m.m.), risker och indikationer/kontraindikationer.

Utbildningen som sker under fem dagar på heltid och riktar sig till läkare under tidig ST-utbildning. Målet är att deltagarna ska uppnå färdigheter avseende grundläggande öppen kirurgisk teknik samt en standardiserad skicklighetsnivå vid manuellt genomförande av de olika bildstyrda interventionerna. 

Målgrupp

Läkare under specialistutbildning/ST (vidareutbildning).

Specialitet

Kirurgi: Delmål c1. Del av delmål c6, c7, c11.

Kärlkirurgi: Delmål c1.

Plastikkirurgi: Delmål c1.

Urologi: Delmål c1.

Barn- och ungdomskirurgi: Delmål c1.

Kursens mål

Att deltagarna tillägnar sig en god och säker kirurgisk teknik. Kursdeltagarna får kunskap om diatermi, basal apparatfunktion och felsökningsstrategier. Kursens är framför allt ge möjligheter till praktisk träning såväl öppen teknik som endoskopisk/laparoskopisk kirurgisk teknik. Deltagarna får specifik, manuell färdighetsträning i kirurgiska simulatorer upp till en definierad färdighetsnivå.

För deltagaren

Att ge den blivande specialisten:

  • grundläggande färdigheter i basal kirurgisk teknik
  • möjligheter att träna upp sin visuospatiella förmåga och manuell färdighet i laparoskopiska simulatorer till en standardiserad kompetensnivå 
  • efter genomgången utbildning förutsättningar att tillgodogöra sig fortsatt utbildning och träning inom basal kirurgiskt öppen och laparoskopisk kirurgi på ett mer standardiserat och säkrare sätt till gagn för individen, sjukvården och patienterna.

För verksamheten

Blivande kirurger är efter genomgången utbildning väl förberedda och har tekniskt övat på den verksamhet de skall utföra på akuten och i operationssalen. Genom utbildning utanför operationssalsmiljö sparas tid och pengar i sjukvården. Effektiviteten och säkerheten såväl för klinisk utbildning som patientomhändertagande kan därmed ökas.

För patienten och samhället

Basal träning behöver ej längre göras på akuten och i operationssalen vilket torde borga för effektivare och säkrare omhändertagande av patienterna. Sekundärt förbättras därmed hälsan i samhället.

Kursupplägg

Fem heltidsdagar med huvudfokus på praktiska övningar kombinerat med relevanta demonstrationer och föreläsningar. Utbildningen sker i smågrupper och under handledning. Utvärderingn sker kontinuerligt. Simulatordelen består av praktisk färdighetsträning gällande visuospatiell förmåga d v s öga-hand-fotkoordination samt fullprocedursimulering. Till en början görs övningar under handledning av erfaren instruktör och därefter på egen hand. Feedback avseende förmågan och utvecklingen av densamma ges fortlöpande. Övningarna upprepas tills deltagaren uppnått en validerad prestationsnivå.

Socialstyrelsens intyg utfärdas över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivning: Kirurgi, del av delmål c1, c2 och del av delmål c6 och c7. 

Motsvarande delmål för kärlkirurgi, plastikkirurgi, urologi och barnkirurgi.

Vill du veta mer

Helena Grönbacke
Kurskoordinator, Uppsala
helena.gronbacke@svenskkirurgi.se

Ann Kjellin
Kursledare, Överläkare kirurgi, ST chef
ann.kjelin@regionstockholm.se

Gabriel Sandblom
Kursledare, Specialistläkare kirurgi
gabriel.sandblom@regionstockholm.se

Hanna Nylund
Kursadministratör
08 123 895 74Citat

Grymt bra. Succé!