Samarbetsträning för studenter

Kurstillfällen
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Målgrupp

Läkarstudenter. Sjuksköterskestudenterna.

Förkunskaper

Teoretiska Kunskaper initial undersökning av patient enligt A-B-C-D-E-algoritmen och rapportering och kommunikation enligt SBAR-modellen. Kunskaper och färdigheter i nivå med lärandemålen för läkarprogrammet termin 6, respektive sjuksköterskeprogrammet termin 4.

Kursen syfte

Att genom kunskap och träning i samarbete förbättra förutsättningarna för säkert patientomhändertagande vid framtida yrkesutövning vid framtida profession

Kursens mål

Att förstå och träna interprofessionellt samarbete utifrån för CRM-Crew resource management för ökad patientsäkerhet.

God förtrogenhet med användning av A-B-C-D-E-algoritmen och SBAR-modellen.

Kunskap och färdighet i initial stabilisering och omhändertagande av patient med sviktande vitalfunktioner.

Ökad kännedom om sin egen och andra kursdeltagarnas framtida profession.

Kursupplägg

Gemensam genomgång av principer för säkert samarbete.

Individuell träning av A-B-C-D-E och SBAR.

I simulerad sjukhusmiljö träna undersökning, behandling och omvårdnad vid akuta patientscenarier. Kursdeltagaren medverkar i patientscenarierna som aktiva teammedlemmar eller aktiva observatörer.

Med stöd av kursledare reflektera och återkoppla övningarna. Vide används som hjälpmedel i reflektion av patientscenarierna.

Vill du veta mer

Hanna Nylund, Kursadministratör
Telefon 08 123 895 74

Cecilia Escher,överläkare Anestesi- och intensivvård
Instruktör
cecilia.escher@ki.se

Citat

Bästa kursdagen någonsin!