Om oss

CAMST Simulatorcentrum erbjuder kurser i både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk vård.

    CAMST bidrar till bättre patientsäkerhet genom kurser omfattande personcentrerad och högkvalitativ träning av såväl tekniska som icke-tekniska färdigheter med hjälp av avancerade medicinska simulatorer. Målgrupper är både studenter, ST-läkare samt specialistutbildade läkare och sjuksköterskor. CAMST har medverkat vid verksamhetssimulering inför inflytt i NKS. CAMST är sedan 2007 ackrediterat av American College of Surgeons. 2018 blev CAMST också ackrediterat av Network for Accredited Skills Centres in Europe (NASCE)inom UEMS.

    CAMST har sedan 2008 drivit nationell och internationell instruktörsutbildning (train the trainer kurser) i avancerad medicinsk simulering. Hundratals instruktörer verksamma på olika träningscentra i Sverige och internationellt, har utbildats på dessa kurser. CAMST utgör även kompetenscentrum avseende säkert teamarbete inom akutverksamhet.

    Kursverksamheten omfattar även kirurgisk och gynekologisk laparoskopi, bronkoskopi, artroskopi, koloskopi, gastroskopi, endourologi, angiografi och angioplastik som systematiskt integrerar avancerade simulatorer i träningen vilket bidrar till att ST-läkare lokalt och nationellt kan uppnå färdighetskrav i  målbeskrivningen. CAMST är nationellt nav för simuleringsbaserade utbildningar för procedursedering vid endoskopi och har även kurser i Brådskande anestesiologiska situationer med Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. 

    Under 2018 har CAMST vidareutvecklat samarbetet med Svensk Kirurgisk Förening och etablerat och utvecklat ett nytt kurskoncept för ST-läkare i kirurgi och andra kirurgiska discipliner. Vi använder en pedagogisk modell syftande till en hög grad av egen-träning och förståelse genom kontinuerlig handledning och feedback. Laparoskopiska och endoskopiska simulatorer samt modeller integreras systematiskt i kursen. Denna fick mycket goda utvärderingar och efterfrågan på kursplatser är stor. Kursen är en obligatorisk SK kurs nationellt och CAMST är ensamma om att tillhandahålla den. Sedan tidigare ger CAMST även kurser i basal endoskopi med ett liknande upplägg.


    Bakgrund: CAMST invigdes 2002 och grundades för att möta kravet på systematisk och evidensbaserad träning inom högteknologisk sjukvård med tyngdpunkt på s k humanfactors och med ambitionen att utveckla träningsmetoder för en god patientsäkerhet.

    Instruktörer i CAMST kurser är kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och medicin-tekniska ingenjörer med stor erfarenhet och hög kompetens. Verksamheten har två inriktningar: Dels kurser i bildstyrd intervention med träning av individuell färdighet i virtual reality simulatorer och dels träning av säkert samarbete (crew resources management) i fullskalig avancerad simulering. CAMST kvalitetssäkrar verksamheten genom kontinuerlig validering och forskning. Flera forskningsprojekt i samarbete med bl a Göteborg, Linköping och Umeå bedrivs och finansieras av bl a ALF, VR och Wallenbergstiftelserna. CAMST tillhandahållander kompetens och en hög-teknologisk miljö för samarbeten med medicintekniska företag.


     CAMST Simulatorcentrum är ackrediterat som Comprehensive Education Institutes av American College of Surgeons

     CAMST Simulatorcentrum är ackrediterat av NETWORK  OF ACCREDITED SKILLS CENTRES IN EUROPE (NASCE)

Citat

Grymt bra. Succé!